Bezedník

L.ZL.01
Lokalizace: 49.29996N 17.724513E
Rozloha: 6,892 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 345 - 361 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,556 ha 8,07 3
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,197 ha 2,86 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,420 ha 6,1 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,367 ha 48,86 3,16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Nymphaea alba leknín bílý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2013
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.