Uhřický rybník

L.VY.03
Lokalizace: 49.169933N 17.065281E
Rozloha: 19,239 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 269 - 279 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 8,920 ha 46,36 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,991 ha 5,15 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,428 ha 17,82 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2014
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.