Rybník Babice

L.VS.31
Lokalizace: 49.45659N 17.783473E
Rozloha: 4,196 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 328 - 340 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,315 ha 7,51 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,588 ha 14,02 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,020 ha 0,47 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,052 ha 1,25 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,078 ha 1,87 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,030 ha 0,7 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,065 ha 1,56 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,014 ha 0,34 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2004
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- -- BL3 2004
Ryby a mihule Chondrostoma nasus ostroretka stěhovavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- -- BL3, 1143/2014 2004
Ryby a mihule Hypophthalmichthys nobilis tolstolobec pestrý -- -- -- BL2 2004
Ryby a mihule Hypophthalmichthys molitrix tolstolobik bílý -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Salix eleagnos vrba šedá -- -- Ohrožený (EN) -- 2004
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.