Lačnovské rybníky

L.VS.28
Lokalizace: 49.184531N 18.039339E
Rozloha: 38,736 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 468 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,029 ha 0,07 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 8,637 ha 22,3 2,42
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,849 ha 2,19 1,52
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,939 ha 2,42 4
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,245 ha 3,21 1,85
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,120 ha 2,89 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4,707 ha 12,15 1,16
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,020 ha 2,63 2,2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,286 ha 0,74 1,1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,204 ha 0,53 1,88
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,712 ha 4,42 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2,831 ha 7,31 2,52

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Ohrožený (EN) -- 2003
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Equisetum telmateia přeslička největší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ryby a mihule Hypophthalmichthys molitrix tolstolobik bílý -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2003
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2008
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.