U Buku, Dušná

L.VS.147
Lokalizace: 49.380989N 18.031567E
Rozloha: 0,357 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 650 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,260 ha 72,68 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,006 ha 1,68 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,065 ha 18,17 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,010 ha 2,8 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,017 ha 4,67 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Trifolium ochroleucon jetel bledožlutý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Valeriana simplicifolia kozlík celolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2009
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2009
Cévnaté rostliny Eriophorum latifolium suchopýr širolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Orchis mascula vstavač mužský Silně ohrožený -- -- -- 2009

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.