Rašelinné louky Podlízaná

L.VS.130
Lokalizace: 49.426659N 18.343409E
Rozloha: 4,076 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: CHKO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 767 - 800 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,794 ha 44,01 1,6
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,108 ha 2,64 4
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,072 ha 1,76 2
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0,111 ha 2,73 2,17
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,198 ha 4,87 1,58
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,005 ha 0,12 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,355 ha 8,7 2,48

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Hieracium macrostolonum jestřábník šlahounový -- -- Ohrožený (EN) -- 2002
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2002
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2008

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.