Svahové prameniště Holešov u vleku

L.VS.117
Lokalizace: 49.384993N 18.020367E
Rozloha: 6,034 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 500 - 573 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,323 ha 5,35 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,302 ha 5 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,482 ha 7,98 2,5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,261 ha 4,32 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,003 ha 0,05 2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,983 ha 16,29 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 2,306 ha 38,21 2,15
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,009 ha 0,15 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,007 ha 0,11 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,572 ha 9,48 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2012

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.