Svahová prameniště v Kobelném, u vleku a parkoviště

L.VS.111
Lokalizace: 49.348494N 17.904051E
Rozloha: 8,321 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 485 - 518 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,108 ha 1,3 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,600 ha 19,22 2,09
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,005 ha 0,06 2,15
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,782 ha 9,39 2,42
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,058 ha 0,7 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,098 ha 13,2 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,291 ha 15,52 1,23
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,715 ha 8,59 3,76

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2008
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2008
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2008
Cévnaté rostliny Eriophorum latifolium suchopýr širolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Orchis mascula vstavač mužský Silně ohrožený -- -- -- 2008

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.