Svahová prameniště za Ježůvkou

L.VS.107
Lokalizace: 49.350317N 18.01166E
Rozloha: 5,704 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 550 - 601 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,595 ha 10,42 2,56
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,004 ha 0,07 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,196 ha 3,43 1
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,247 ha 4,32 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,309 ha 22,95 4
T3.4A Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,684 ha 12 1
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,967 ha 16,95 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Gymnadenia conopsea pětiprstka žežulník Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Traunsteinera globosa hlavinka horská Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Polygala amara subsp. brachyptera vítod hořký krátkokřídlý -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Orchis ustulata vstavač osmahlý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Cévnaté rostliny Orchis morio vstavač kukačka Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Cévnaté rostliny Orchis militaris vstavač vojenský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Orchis mascula subsp. signifera vstavač mužský znamenaný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Gentiana cruciata hořec křížatý Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Eriophorum latifolium suchopýr širolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.