Svahová prameniště za Ježůvkou

L.VS.107
Lokalizace: 49.350317N 18.01166E
Rozloha: 5,704 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 550 - 601 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,003 ha 0,04 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,433 ha 7,59 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,287 ha 5,02 1,99
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,340 ha 23,48 2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,620 ha 10,87 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,588 ha 10,31 2
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,650 ha 11,39 2
T3.4A Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,686 ha 12,03 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Bombus campestris -- Ohrožený -- -- -- 2008
Blanokřídlí Formica truncorum -- Ohrožený -- -- -- 2008
Blanokřídlí Chrysis angustula -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Blanokřídlí Crossocerus cetratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Blanokřídlí Dolichovespula norwegica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Blanokřídlí Ectemnius guttatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Blanokřídlí Formica cunicularia -- Ohrožený -- -- -- 2008
Blanokřídlí Polistes biglumis bimaculatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Antennaria dioica kociánek dvoudomý -- -- Ohrožený (EN) -- 2003
Cévnaté rostliny Epipactis purpurata kruštík modrofialový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.