Bošínská obora

L.UO.14
Lokalizace: 50.030312N 16.197326E
Rozloha: 50,972 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 278 - 295 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4,948 ha 9,71 1,36
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,666 ha 1,31 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,027 ha 0,05 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,105 ha 0,21 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,180 ha 0,35 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,421 ha 4,75 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,528 ha 1,04 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,351 ha 4,61 2,36
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,621 ha 1,22 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,036 ha 0,07 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,339 ha 0,67 2,76
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,276 ha 0,54 2,11
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 11,813 ha 23,17 2,22
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 15,367 ha 30,15 1,34

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2007
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2007
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Centaurea jacea subsp. oxylepis chrpa luční ostroperá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2004
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2008
Cévnaté rostliny Valeriana excelsa subsp. sambucifolia kozlík výběžkatý bezolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2006
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 47

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.