U Vinic

L.UO.11
Lokalizace: 49.962768N 16.188896E
Rozloha: 15,437 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 272 - 276 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,104 ha 0,67 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,242 ha 1,57 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,126 ha 7,3 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,481 ha 29,03 3,2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 6,135 ha 39,74 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Campylium stellatum zelenka hvězdovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2014
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Oxalis corniculata šťavel růžkatý -- -- -- BL3 2017
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Muscari neglectum modřenec hroznatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Blanokřídlí Bombus rupestris pačmelák cizopasný Silně ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Phengaris teleius modrásek očkovaný Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.