Libouchecké rybníčky

L.UL.02
Lokalizace: 50.766483N 14.059107E
Rozloha: 9,131 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 330 - 368 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,229 ha 2,51 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,432 ha 4,73 2,98
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,635 ha 6,95 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,491 ha 5,37 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,039 ha 0,42 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,021 ha 0,23 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,578 ha 6,33 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,635 ha 17,91 2,03
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,409 ha 26,39 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2013
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2018
Netopýři Myotis brandtii netopýr Brandtův Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis alcathoe netopýr alkathoe Silně ohrožený HD IV Chybí údaje (DD) -- 2019
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Plecotus auritus netopýr ušatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 34

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.