Lopeník – Hrubý Mechnáč

L.UH.06
Lokalizace: 48.946064N 17.790339E
Rozloha: 35,125 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 550 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,207 ha 3,44 1,18
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,299 ha 0,85 1,49
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8,382 ha 23,86 2,6
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,396 ha 1,13 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,038 ha 0,11 1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,609 ha 7,43 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,339 ha 0,97 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8,612 ha 24,52 2,74

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Dactylorhiza sambucina prstnatec bezový Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Crepis praemorsa škarda ukousnutá -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Cirsium pannonicum pcháč panonský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Gymnadenia conopsea pětiprstka žežulník Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Hypochaeris maculata prasetník plamatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Thesium linophyllon lněnka lnolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Traunsteinera globosa hlavinka horská Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Polygala major vítod větší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Alchemilla baltica kontryhel baltský -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2016
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 39

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.