Grúň

L.UH.01
Lokalizace: 48.939943N 17.773642E
Rozloha: 6,165 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PP, CHKO
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 579 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,323 ha 5,24 1
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,003 ha 0,05 1,53
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,843 ha 78,56 1,13
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,068 ha 1,09 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,043 ha 0,69 1,93
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,055 ha 0,9 1
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,101 ha 1,63 1
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,111 ha 1,79 1

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.