Rašeliniště ve Vrchové

L.TU.07
Lokalizace: 50.661494N 15.970307E
Rozloha: 43,827 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 500 - 700 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,236 ha 0,54 1,99
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,038 ha 0,09 1,02
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,078 ha 0,18 1,77
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,362 ha 0,83 1,85
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 6,886 ha 15,71 1,7
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,950 ha 2,17 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,013 ha 0,03 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,341 ha 0,78 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7,745 ha 17,67 2,29
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3,765 ha 8,59 2,95
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,180 ha 0,41 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,002 ha -- 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,250 ha 5,13 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,012 ha 0,03 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,436 ha 0,99 3,88
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.