Rašeliniště ve Vrchové

L.TU.07
Lokalizace: 50.661494N 15.970307E
Rozloha: 43.827 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 500 - 700 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.266 ha 0.61 3.06
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.038 ha 0.09 1.02
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.013 ha 0.03 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.436 ha 0.99 3.88
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.012 ha 0.03 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.362 ha 0.83 1.85
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.002 ha -- 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7.745 ha 17.67 2.29
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.236 ha 0.54 1.99
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.950 ha 2.17 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.180 ha 0.41 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.163 ha 0.37 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.764 ha 8.59 2.95
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 10.862 ha 24.78 3.38
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.341 ha 0.78 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2004
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2004

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.