Údolí Jivky

L.TU.03
Lokalizace: 50.550024N 16.080238E
Rozloha: 141,559 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 474 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,918 ha 1,35 2,26
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,069 ha 0,05 1,4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,041 ha 0,03 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,076 ha 0,05 1,37
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,180 ha 0,13 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,606 ha 1,13 3
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,001 ha -- 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6,943 ha 4,9 3,2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,014 ha 0,01 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,119 ha 0,08 1,95
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,014 ha 0,01 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,430 ha 0,3 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,811 ha 0,57 1,19
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,010 ha 0,01 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,009 ha 0,01 2,5
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Carex appropinquata ostřice odchylná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený -- -- -- BL2 2013
Houby Thelephora caryophyllea plesňák karafiátový -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Equisetum variegatum přeslička různobarvá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Cotoneaster integerrimus skalník celokrajný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
První 1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 68

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.