Údolí Jivky

L.TU.03
Lokalizace: 50.550024N 16.080238E
Rozloha: 141,559 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 474 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,082 ha 0,76 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,006 ha -- 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,011 ha 0,01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,712 ha 0,5 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5,678 ha 4,01 2,01
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 8,520 ha 6,02 2,79
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,240 ha 0,17 1,99
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12,892 ha 9,11 2,49
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 7,306 ha 5,16 2,74
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,629 ha 0,44 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,186 ha 0,13 1,96
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Apis mellifera včela medonosná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Cévnaté rostliny Puccinellia distans zblochanec oddálený -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Cévnaté rostliny Orobanche reticulata záraza síťnatá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Blanokřídlí Bombus pratorum čmelák luční Ohrožený -- -- -- 2016
Blanokřídlí Bombus pascuorum čmelák rolní Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. hieracioides škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
První 1 2 3 4 5 Zobrazeno: 60 - 68

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.