Údolí Jivky

L.TU.03
Lokalizace: 50.550024N 16.080238E
Rozloha: 141,559 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 474 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,001 ha -- 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,006 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,009 ha 0,01 2,5
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,010 ha 0,01 3
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,011 ha 0,01 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,014 ha 0,01 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,014 ha 0,01 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,041 ha 0,03 4
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,069 ha 0,05 1,4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,076 ha 0,05 1,37
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,119 ha 0,08 1,95
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,180 ha 0,13 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,186 ha 0,13 1,96
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,240 ha 0,17 1,99
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,430 ha 0,3 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Apis mellifera včela medonosná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Cévnaté rostliny Puccinellia distans zblochanec oddálený -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Cévnaté rostliny Orobanche reticulata záraza síťnatá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Blanokřídlí Bombus pratorum čmelák luční Ohrožený -- -- -- 2016
Blanokřídlí Bombus pascuorum čmelák rolní Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. hieracioides škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
První 1 2 3 4 5 Zobrazeno: 60 - 68

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.