Valdíkovské rybníky

L.TR.12
Lokalizace: 49.23349N 15.987176E
Rozloha: 125,460 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Důvod ochrany: O
Nadmořská výška: 403 - 517 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,148 ha 0,12 1,92
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,318 ha 0,25 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,119 ha 0,09 2,68
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,107 ha 0,08 2,19
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,060 ha 0,05 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,212 ha 0,97 3,54
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,057 ha 0,05 2,31
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,670 ha 0,53 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,558 ha 0,44 2,6
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,143 ha 0,11 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,314 ha 0,25 1
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,196 ha 0,16 1,73
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,353 ha 0,28 3,38
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3,008 ha 2,4 2,32
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4,503 ha 3,59 2,08
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2017
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Tringa totanus vodouš rudonohý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2017
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.