Malhostický rybník

L.TP.06
Lokalizace: 50.608385N 13.92049E
Rozloha: 39.877 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Důvod ochrany: O
Nadmořská výška: 175 - 208 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 12.338 ha 30.94 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.660 ha 14.19 3.08
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.131 ha 5.34 2.92
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.074 ha 10.22 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.439 ha 1.1 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.451 ha 1.13 1.73
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.579 ha 1.45 2.2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.052 ha 2.64 3.61
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.001 ha -- 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Cerapheles terminatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Brouci Endomychus coccineus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Brouci Pterostichus gracilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Brouci Silis ruficollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2002
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 45

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.