Pod Šipínem

L.TC.03
Lokalizace: 49.858845N 13.031178E
Rozloha: 5.770 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 388 - 400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.006 ha 0.11 3.66
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.252 ha 4.36 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.370 ha 23.75 1.94
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.516 ha 8.95 2.35
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.118 ha 2.04 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.030 ha 0.52 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.001 ha 0.01 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.545 ha 44.1 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.079 ha 1.36 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2007
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2007
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2007
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2007
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2007
Cévnaté rostliny Matteuccia struthiopteris pérovník pštrosí Ohrožený -- -- -- 2007
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2007
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2013
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2015

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.