Mílov

L.TC.02
Lokalizace: 49.670919N 12.664425E
Rozloha: 48,847 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 611 - 700 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,798 ha 1,63 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,520 ha 7,21 2,11
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5,801 ha 11,88 2,05
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,282 ha 0,58 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,177 ha 6,5 2,15
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,060 ha 0,12 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,939 ha 1,92 3,81
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,212 ha 4,53 2,24
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,056 ha 2,16 1,64
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,191 ha 0,39 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,353 ha 0,72 3,03
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12,446 ha 25,48 3,52

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Motýli Hemaris fuciformis dlouhozobka zimolezová -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Savci Muscardinus avellanarius plšík lískový Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Motýli Cyaniris semiargus modrásek lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Motýli Satyrium pruni ostruháček švestkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex dioica ostřice dvoudomá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 48

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.