Židova strouha

L.TA.13
Lokalizace: 49.264909N 14.4778E
Rozloha: 127.806 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 357 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.397 ha 0.31 3
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.005 ha -- 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 19.575 ha 15.32 2.3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7.607 ha 5.95 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.108 ha 0.87 2.6
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.901 ha 0.71 4
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 15.308 ha 11.98 2.37
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3.063 ha 2.4 2.46
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.918 ha 3.07 3.08
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.244 ha 0.19 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.445 ha 5.04 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.348 ha 0.27 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.511 ha 1.18 2.37
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 10.302 ha 8.06 3.28
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.467 ha 0.37 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2011
Cévnaté rostliny Verbascum densiflorum divizna velkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2011
Cévnaté rostliny Corydalis intermedia dymnivka bobovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Juniperus communis subsp. communis jalovec obecný pravý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Hieracium schmidtii jestřábník bledý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2002
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2009
Cévnaté rostliny Festuca pallens kostřava sivá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 40

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.