Lužnice (Roudná–Koloděje)

L.TA.11
Lokalizace: 49.342257N 14.709667E
Rozloha: 743,365 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 351 - 491 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,005 ha -- 4
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,005 ha -- 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,027 ha -- 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,046 ha 0,01 3
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0,109 ha 0,01 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,160 ha 0,02 3,98
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,238 ha 0,03 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,416 ha 0,06 3,58
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,628 ha 0,08 3,22
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,870 ha 0,12 2,32
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,870 ha 0,12 3,21
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,917 ha 0,12 1,42
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,056 ha 0,14 2,1
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1,203 ha 0,16 2,76
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,384 ha 0,19 3,49
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Pseudoclitocybe cyathiformis strmělka číškovitá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Nuphar pumila stulík malý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2012
Cévnaté rostliny Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Aurinia saxatilis subsp. arduini tařice skalní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Taxus baccata tis červený Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2013
Měkkýši Radix ampla uchatka široká -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Plazi Coronella austriaca užovka hladká Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Unio pictorum velevrub malířský Kriticky ohrožený -- -- -- 2018
Měkkýši Unio tumidus velevrub nadmutý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
První 6 7 8 9 10 11 Poslední Zobrazeno: 120 - 135 z 165

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.