Lužnice (Roudná–Koloděje)

L.TA.11
Lokalizace: 49.342257N 14.709667E
Rozloha: 743,365 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 351 - 491 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,870 ha 0,12 2,32
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 5,259 ha 0,71 2,38
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,384 ha 0,19 3,49
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,416 ha 0,06 3,58
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,565 ha 0,21 3,47
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,870 ha 0,12 3,21
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,238 ha 0,03 3
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,046 ha 0,01 3
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,160 ha 0,02 3,98
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,628 ha 0,08 3,22
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 52,320 ha 7,04 3,4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 90,488 ha 12,17 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,005 ha -- 4
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Allecula morio hřebenočlenec smolový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Měkkýši Radix ampla uchatka široká -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Měkkýši Pseudanodonta complanata škeblička plochá -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Měkkýši Pisidium supinum hrachovka obrácená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Mechorosty Loeskeobryum brevirostre -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Mechorosty Didymodon glaucus pározub sivý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Korýši Orconectes limosus rak pruhovaný -- -- -- BL3, 1143/2014 2014
Houby Typhula erythropus paluška červenonohá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Houby Stromatoscypha fimbriata pavučinopórka brvitá -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Houby Steccherinum oreophilum bránovitka přezkatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Houby Skeletocutis stellae pórnatka Stellina -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Houby Russula albonigra holubinka černobílá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Anas querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 158

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.