Lužnice (Roudná–Koloděje)

L.TA.11
Lokalizace: 49.342257N 14.709667E
Rozloha: 743,365 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 351 - 491 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,238 ha 0,03 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,870 ha 0,12 3,21
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,005 ha -- 4
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 5,259 ha 0,71 2,38
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0,109 ha 0,01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,543 ha 0,48 2,77
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 12,077 ha 1,62 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,027 ha -- 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,384 ha 0,19 3,49
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,005 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,056 ha 0,14 2,1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,416 ha 0,06 3,58
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 90,488 ha 12,17 3
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Skeletocutis stellae pórnatka Stellina -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Houby Russula albonigra holubinka černobílá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Houby Pycnoporellus fulgens oranžovec vláknitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Psilocybe serbica var. bohemica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Houby Pseudoclitocybe cyathiformis strmělka číškovitá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Houby Pluteus podospileus štítovka vločkatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Houby Phyllotopsis nidulans hlíva hnízdovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Phlebia centrifuga žilnatka bledá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Houby Mutinus caninus psivka obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Mucronella calva -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Měkkýši Unio tumidus velevrub nadmutý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Houby Lentinellus castoreus houžovec bobří -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Vážky Onychogomphus forcipatus klínatka vidlitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 158

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.