Lužnice (Roudná–Koloděje)

L.TA.11
Lokalizace: 49.342257N 14.709667E
Rozloha: 743.365 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 351 - 491 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.629 ha 0.08 3.22
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 1.671 ha 0.22 2.08
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 12.077 ha 1.62 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.917 ha 0.12 1.42
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 28.215 ha 3.8 2.66
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 8.207 ha 1.1 2.72
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.056 ha 0.14 2.1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.416 ha 0.06 3.58
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 90.488 ha 12.17 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.543 ha 0.48 2.77
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.565 ha 0.21 3.47
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.238 ha 0.03 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.005 ha -- 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.087 ha 0.28 2.44
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.005 ha -- 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cladonia arbuscula -- -- -- -- -- 2006
Brouci Harmonia axyridis -- -- -- -- BL3 2012
Cévnaté rostliny Aurinia saxatilis -- -- -- -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Loeskeobryum brevirostre -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Blanokřídlí Bombus pascuorum -- Ohrožený -- -- -- 2012
Brouci Buprestis rustica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2012
Brouci Allecula rhenana -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Lišejníky Caloplaca demissa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Měkkýši Viviparus viviparus bahenka pruhovaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Barbarea stricta barborka přitisklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2012
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 149

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.