Nový rybník u Soběslavi

L.TA.05
Lokalizace: 49.26866N 14.719628E
Rozloha: 27.651 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 404 - 425 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 8.015 ha 28.99 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.794 ha 2.87 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.425 ha 1.54 3
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.080 ha 3.91 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.620 ha 5.86 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.898 ha 10.48 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.028 ha 0.1 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.941 ha 7.02 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.524 ha 5.51 3.06

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2001
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2007
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2001
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2004
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2001
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 37

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.