Svitavský rybník a Rosnička (Horní a Dolní rybník)

L.SY.04
Lokalizace: 49.769758N 16.452243E
Rozloha: 59,876 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 441 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,193 ha 0,32 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,217 ha 0,36 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 14,449 ha 24,13 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,790 ha 2,99 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,456 ha 2,43 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,012 ha 0,02 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,410 ha 9,04 1,45
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,223 ha 3,71 1,62
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,161 ha 0,27 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,059 ha 3,44 1,91
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,568 ha 5,96 2,63

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2014
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Anthus spinoletta linduška horská Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Coloeus monedula kavka obecná Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Anas acuta ostralka štíhlá Kriticky ohrožený -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2020
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
První 1 2 3 4 5 6 7 8 Poslední Zobrazeno: 45 - 60 z 119

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.