Svitavský rybník a Rosnička (Horní a Dolní rybník)

L.SY.04
Lokalizace: 49.769758N 16.452243E
Rozloha: 59,876 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 441 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,012 ha 0,02 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,161 ha 0,27 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,193 ha 0,32 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,217 ha 0,36 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,456 ha 2,43 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,790 ha 2,99 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,059 ha 3,44 1,91
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,223 ha 3,71 1,62
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,568 ha 5,96 2,63
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,410 ha 9,04 1,45
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 14,449 ha 24,13 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Gavia stellata potáplice malá -- BD I -- -- 2018
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2020
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2017
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2020
Ptáci Pluvialis apricaria kulík zlatý -- ČR, BD II -- -- 2018
Ptáci Podiceps auritus potápka žlutorohá -- BD I -- -- 2017
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Tringa totanus vodouš rudonohý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 115

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.