Svitavský rybník a Rosnička (Horní a Dolní rybník)

L.SY.04
Lokalizace: 49.769758N 16.452243E
Rozloha: 59,876 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 441 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,456 ha 2,43 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,790 ha 2,99 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,410 ha 9,04 1,45
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,217 ha 0,36 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,223 ha 3,71 1,62
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,059 ha 3,44 1,91
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,193 ha 0,32 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 14,449 ha 24,13 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,161 ha 0,27 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,012 ha 0,02 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,568 ha 5,96 2,63

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Hydroprogne caspia rybák velkozobý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2014
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Gavia arctica potáplice severní -- BD I -- -- 2019
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Microcarbo pygmaeus kormorán malý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Buteo rufinus káně bělochvostá -- BD I -- -- 2013
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Cygnus cygnus labuť zpěvná -- BD I -- -- 2014
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2015
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 115

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.