Svitavský rybník a Rosnička (Horní a Dolní rybník)

L.SY.04
Lokalizace: 49.769758N 16.452243E
Rozloha: 59.876 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 441 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.193 ha 0.32 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.217 ha 0.36 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 14.449 ha 24.13 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.790 ha 2.99 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.455 ha 2.43 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.012 ha 0.02 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.410 ha 9.04 1.45
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.223 ha 3.71 1.62
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.161 ha 0.27 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.059 ha 3.44 1.91
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.568 ha 5.96 2.63

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Dytiscus circumflexus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2014
Brouci Harmonia axyridis -- -- -- -- BL3 2015
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2002
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2011
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 136

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.