Novosedelský potok

L.ST.13
Lokalizace: 49.228371N 13.760112E
Rozloha: 179,093 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: Z , KE, B
Nadmořská výška: 398 - 685 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,172 ha 0,65 2,63
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,157 ha 0,65 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,028 ha 0,02 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,028 ha 0,02 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,774 ha 0,43 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,050 ha 0,03 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6,038 ha 3,37 2,72
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,198 ha 0,11 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,711 ha 0,96 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,003 ha -- 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,692 ha 0,39 3,03
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,050 ha 0,03 2,5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 20,010 ha 11,17 2,86
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,177 ha 0,1 3,15
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 29,255 ha 16,34 3,15
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Gentiana pneumonanthe hořec hořepník Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Měkkýši Pisidium obtusale hrachovka tupá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Měkkýši Platyla polita jehlovka hladká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2010
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 61

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.