Malý ústavní rybník

L.ST.03
Lokalizace: 49.155228N 14.159145E
Rozloha: 3,418 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 395 - 396 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,978 ha 28,61 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,502 ha 14,68 2,01
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,074 ha 2,16 2,31
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,286 ha 37,64 2,95

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Trapa natans kotvice plovoucí Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2009
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Luscinia svecica slavík modráček Silně ohrožený BD I -- -- 2010
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2010

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.