Šulcův rybníček

L.SM.14
Lokalizace: 50.547632N 15.156074E
Rozloha: 22.335 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 300 - 351 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.272 ha 5.7 1.59
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.034 ha 0.15 1.93
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.621 ha 2.78 4
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.137 ha 0.61 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.290 ha 1.3 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.001 ha 0.01 4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.020 ha 0.09 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.786 ha 3.52 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.124 ha 0.56 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.804 ha 3.6 1.56
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.176 ha 0.79 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.076 ha 0.34 3
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 9.051 ha 40.53 1.8
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.005 ha 0.02 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Equisetum telmateia přeslička největší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Leersia oryzoides tajnička rýžovitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2008

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.