Rybníčky u Lomnice n. Popelkou

L.SM.02
Lokalizace: 50.539724N 15.393809E
Rozloha: 9.404 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 496 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.342 ha 3.64 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.090 ha 0.96 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.046 ha 0.49 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.277 ha 13.58 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.107 ha 1.14 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.797 ha 8.47 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.639 ha 6.79 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2.078 ha 22.1 1.23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Anemone sylvestris sasanka lesní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2004
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.