Na Hranicích

L.SM.01
Lokalizace: 50.610619N 15.175892E
Rozloha: 5,933 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 300 - 314 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,991 ha 50,42 1,87
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,640 ha 10,78 1,08
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,012 ha 0,2 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,096 ha 1,62 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,070 ha 1,17 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,462 ha 7,78 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Houby Russula faginea holubinka buková -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Houby Russula solaris holubinka sluneční -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Houby Trametopsis cervina outkovka jelení -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2016
Houby Cortinarius caerulescentium pavučinec bledolilákový -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.