Na Hranicích

L.SM.01
Lokalizace: 50.610619N 15.175892E
Rozloha: 5,933 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 300 - 314 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,991 ha 50,42 1,87
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,640 ha 10,78 1,08
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,012 ha 0,2 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,096 ha 1,62 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,070 ha 1,17 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,462 ha 7,78 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Russula solaris holubinka sluneční -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Houby Amanita solitaria muchomůrka ježatohlavá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Houby Trametopsis cervina outkovka jelení -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2004
Houby Clitocybula lacerata penízovka dřípená -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Equisetum telmateia přeslička největší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Houby Lactarius lilacinus ryzec lilákový -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Houby Lactarius acris ryzec ostrý -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Houby Inocybe fraudans vláknice jablečná -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Houby Pluteus thomsonii štítovka Thomsonova -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Houby Pluteus phlebophorus štítovka lemovaná -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Houby Hygrophorus hedrychii šťavnatka Hedrychova -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Houby Hygrophorus discoxanthus šťavnatka rezavějící -- -- Ohrožený (EN) -- 2013

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.