Štěpánský rybník

L.RO.06
Lokalizace: 49.787115N 13.763187E
Rozloha: 101,674 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: O
Nadmořská výška: 436 - 470 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,242 ha 0,24 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,269 ha 0,26 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 44,059 ha 43,33 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6,775 ha 6,66 3,37
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,308 ha 1,29 3,18
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,866 ha 0,85 2,2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,844 ha 1,81 2,64
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,455 ha 0,45 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,488 ha 1,46 2,3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,938 ha 0,92 3,22
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2,479 ha 2,44 3,36
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,400 ha 4,33 3,18
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,518 ha 1,49 2,7
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,965 ha 0,95 4
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,109 ha 0,11 2,5

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2014
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Spiraea sp. -- -- -- -- WL 2014
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2014
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Coleanthus subtilis puchýřka útlá Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 42

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.