Kařezské rybníky (Dolejší a Hořejší Kařezský rybník, Bechyňský a Němec)

L.RO.03
Lokalizace: 49.808186N 13.773062E
Rozloha: 120.839 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: O , Z , B
Nadmořská výška: 448 - 461 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.032 ha 0.03 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.003 ha -- 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.825 ha 3.17 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 47.067 ha 38.95 3
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.127 ha 0.11 2.5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.381 ha 1.97 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.052 ha 0.04 2.5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.659 ha 2.2 2.65
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.314 ha 0.26 2.5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.033 ha 2.51 2.23
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 10.681 ha 8.84 1.94
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.256 ha 1.04 2.08
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.573 ha 0.47 2.5
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.236 ha 1.85 3.53
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.878 ha 5.69 2.63
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2014
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2014
Ptáci Coloeus monedula kavka obecná Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2006
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 53

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.