Chropotínský háj

L.RK.27
Lokalizace: 50.224314N 16.06098E
Rozloha: 23.838 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 254 - 281 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 14.834 ha 62.23 1.5
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.001 ha -- 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.221 ha 0.93 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.276 ha 1.16 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.055 ha 0.23 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.218 ha 0.91 1.11
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.867 ha 7.83 1
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.711 ha 2.98 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Corydalis solida dymnivka plná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Arctium nemorosum lopuch hajní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2004
Ptáci Dendrocopos medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Helianthus tuberosus topinambur hlíznatý -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Viola mirabilis violka divotvárná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Isopyrum thalictroides zapalice žluťuchovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Arum maculatum árón plamatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.