Antoniino údolí

L.RK.12
Lokalizace: 50.26391N 16.328022E
Rozloha: 81.936 ha
Kategorie: Lokální význam
Důvod ochrany: E
Nadmořská výška: 463 - 653 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 10.159 ha 12.4 2.43
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.855 ha 1.04 1.21
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.033 ha 0.04 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.289 ha 0.35 3.17
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 6.507 ha 7.94 2.81
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.048 ha 0.06 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6.605 ha 8.06 2.47
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.876 ha 3.51 1.94
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5.720 ha 6.98 1.9
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.098 ha 0.12 2.5
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.088 ha 1.33 1.48
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.849 ha 4.7 2.84
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.713 ha 4.53 2.29
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.524 ha 1.86 2.85
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.242 ha 2.74 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2004
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Monotropa hypopitys hnilák smrkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Dianthus superbus hvozdík pyšný Silně ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Polystichum aculeatum kapradina laločnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2015
Mechorosty Bartramia halleriana kulistec Hallerův -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Houby Cantharellus friesii liška Friesova -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2010
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 42

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.