Podlesí

L.RK.10
Lokalizace: 50.23047N 16.544327E
Rozloha: 53.500 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: CHKO
Nadmořská výška: 590 - 664 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.124 ha 0.23 1.44
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.523 ha 6.58 1.3
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 6.314 ha 11.8 1.15
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.224 ha 0.42 1.69
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.203 ha 0.38 1.6
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.438 ha 0.82 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.891 ha 5.4 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.546 ha 1.02 1.3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.453 ha 0.85 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.361 ha 0.67 1.37
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.563 ha 1.05 1.15
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.016 ha 0.03 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.178 ha 0.33 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.071 ha 2 2.23
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 8.155 ha 15.24 1.81
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2011
Lišejníky Ramalina fastigiata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2002
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Moneses uniflora jednokvítek velekvětý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Cévnaté rostliny Polemonium caeruleum jirnice modrá -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Dryopteris expansa kapraď podobná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Houby Verpa conica kačenka náprstkovitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Valeriana excelsa subsp. sambucifolia kozlík výběžkatý bezolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Lilium bulbiferum lilie cibulkonosná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ryby a mihule Thymallus thymallus lipan podhorní -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 45

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.