Rašeliniště pod Předním vrchem

L.RK.04
Lokalizace: 50.15825N 16.542146E
Rozloha: 22.988 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 564 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.240 ha 1.04 4
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3.790 ha 16.48 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.032 ha 0.14 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.010 ha 0.04 4
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.148 ha 0.65 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.289 ha 1.26 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.279 ha 5.56 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.679 ha 2.95 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 14.261 ha 62.04 3.14
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.421 ha 1.83 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Pavouci Nusoncus nasutus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2012
Brouci Pogonocherus ovatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Hydroporus rufifrons -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2014
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2009
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 29

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.