Rašeliniště pod Předním vrchem

L.RK.04
Lokalizace: 50.15825N 16.542146E
Rozloha: 22,988 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 564 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,240 ha 1,04 4
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3,790 ha 16,48 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,032 ha 0,14 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,010 ha 0,04 4
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,148 ha 0,64 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,289 ha 1,26 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,279 ha 5,56 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,679 ha 2,95 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 14,261 ha 62,04 3,14
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,421 ha 1,83 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Helophorus arvernicus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Hydroporus rufifrons -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Notaris aterrima -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Pogonocherus ovatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2014
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Erebia ligea okáč černohnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2012
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.