Bedřichovka

L.RK.01
Lokalizace: 50.302284N 16.444936E
Rozloha: 15,980 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PO, PR
Důvod ochrany: O , B , E
Nadmořská výška: 679 - 712 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,000 ha -- 2
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,140 ha 0,88 4
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 1,259 ha 7,88 3,17
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,069 ha 0,43 2,03
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,290 ha 1,81 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,950 ha 5,95 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,742 ha 42,19 1,99
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,527 ha 9,56 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2012
Brouci Zorochros flavipes -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Savci Cervus nippon sika -- -- Nevyhodnocený (NE) BL2 2020
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Luperus viridipennis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 58

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.