Hřešický potok

L.RA.08
Lokalizace: 50.232849N 13.855824E
Rozloha: 37,475 ha
Kategorie: Lokální význam
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 300 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,385 ha 1,03 3
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,031 ha 0,08 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,638 ha 4,37 3,17
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,481 ha 1,28 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 5,150 ha 13,74 2,72
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,994 ha 10,66 3,68
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2,123 ha 5,66 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Carex pendula ostřice převislá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2011
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2003

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.