Prameny Klíčavy

L.RA.01
Lokalizace: 50.144822N 13.826592E
Rozloha: 92,175 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 445 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,897 ha 0,97 2,41
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,260 ha 0,28 2,53
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,510 ha 0,55 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,306 ha 0,33 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,204 ha 0,22 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,433 ha 1,55 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,096 ha 1,19 2,29
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 6,800 ha 7,38 3,66
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 8,057 ha 8,74 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 10,045 ha 10,9 1,95
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18,657 ha 20,24 2,09

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Houby Antrodia ramentacea outkovka labyrintická -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Houby Buchwaldoboletus lignicola hřib dřevožiný -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Houby Cortinarius chrysolitus pavučinec rašeliníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Houby Diplomitoporus flavescens outkovka žlutavá -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Houby Epithele typhae pokožkovka orobincová -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Houby Lactarius lilacinus ryzec lilákový -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Houby Resinomycena saccharifera žebernatka bezkolencová -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Houby Russula alnetorum holubinka olšinná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Houby Suillus flavidus klouzek žlutavý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 60 - 75 z 90

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.