Kytínské louky – prameniště

L.PZ.01
Lokalizace: 49.850563N 14.210203E
Rozloha: 10.341 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 450 - 490 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.057 ha 0.55 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.980 ha 19.15 2.21
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.181 ha 1.75 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.181 ha 1.75 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.904 ha 8.74 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.281 ha 12.38 1.86
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.153 ha 1.48 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.287 ha 2.78 1.25
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.217 ha 2.1 2.5

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Carex umbrosa ostřice stinná -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2007
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2007
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2004
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2007
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Centaurium erythraea zeměžluč okolíkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.