Kopaniny

L.PV.04
Lokalizace: 49.358065N 17.049958E
Rozloha: 17,739 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 280 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 1,051 ha 5,92 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,624 ha 3,52 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 5,437 ha 30,65 3,05
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,010 ha 0,06 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Aster amellus hvězdnice chlumní Ohrožený -- -- -- 2017
Motýli Polyommatus bellargus modrásek jetelový -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Polyommatus coridon modrásek vikvicový -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Euphorbia angulata pryšec hranatý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Euphorbia epithymoides pryšec mnohobarvý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Botrychium lunaria vratička měsíční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.